>> Manifestet

 
 
 

Antirumors Sverige bygger på det koncept som utvecklades av Barcelona stad 2010 och som nu har expanderat till en mängd länder och städer genom Antirumors Global. Antirumors Sverige vill bidra till att nyansera eller slå hål på uppfattningar och stereotyper som ökar främlingskap, misstänksamhet och hat mellan invånare och grupper i Sverige.

Utgångspunkten för Antirumors Sverige är att förekomsten och spridningen av ogrundade rykten, negativa stereotyper och fördomar göder intolerans, och leder till ojämlikhet, segregation och diskriminering. Rykten kan vara riktade mot svenskar med minoritetsbakgrund, invandrare och flyktingar, men de kan också vara kopplade till kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder med mera. Föreningens drivkraft är insikten om att ryktesspridning låser livschanserna för de individer och grupper som drabbas av det genom att de stängs ute från samhällsgemenskapen. Rykten skapar onödigt lidande och utgör ett hinder för relationen mellan människor med olika grupptillhörigheter.

Antiryktesarbetet vill säkerställa individers mänskliga rättigheter. Vi utgår ifrån artikel 1 den Allmänna Deklarationen om mänskliga rättigheter: ”All Humans are born equal in dignity and rights” – Alla människor är födda lika i värdighet och rättigheter. Beslut att ratificera och följa olika konventioner om mänskliga rättigheter sker mellan staten och FN, men själva kränkningen av individers värdighet och rättigheter sker alltid lokalt där människor lever sina liv. I det offentliga rummet i staden, på arbetsplatser, i skolan, i grannskapet och så vidare. Antiryktesarbetet söker inte konfrontation. Det består av inlyssnande metoder och lär ut kritiskt tänkande. De metoder som finns baserar sig på individuella och kollektiva metoder för att mötas i samtal.

Antiryktesarbetet utgår från visionen med ett interkulturellt samhälle och är ett sätt att möjliggöra interkulturell samhällsutveckling.

 

Ett samhälle som är interkulturellt:

  • Nyanserar skillnader mellan individer inom grupper och begränsar inte individer med hänvisning till grupptillhörighet. En individ har alltid fler grupptillhörigheter och identiteter.

  • Har fokus på att identifiera det gemensamma mellan individer och grupper med bibehållen respekt för deras identiteter.

  • Har brutit en ond cirkel där etniska eller andra minoriteter drabbas av fattigdom och utestängning från majoritetssamhället.

  • Har brutit utvecklingstrenden där människor separeras och segregeras med hänvisning till grupptillhörighet.

Antirumors Sveriges mål är:

  • Att vara en plattform för kommuner, civilsamhälle och näringsliv som vill arbeta mot rykten och främlingsfientlighet.

  • Att vara en plattform där medlemmarna inhämtar inspiration, metodstöd, kunskap och analys av god praxis i antiryktesarbete.

  • Att vara en brygga för samarbete samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

  • Att vara en kanal för spridning av fungerande praxis och av de sociala effekter som skapas av aktiviteter som genomförs för att nyansera eller slå hål på rykten.

Antirumors Sverige ingår i familjen Antirumors Global. Organisationen välkomnar alla som ställer sig bakom manifestet och som aktivt vill bidra till att slå hål på och nyansera rykten som riskerar att separera och segregera invånare och grupper och därmed utvecklingen i Sverige.

Som medlemmar åtar vi oss att återföra vår kunskap, metoder och erfarenheter från det praktiska antiryktesarbetet tillbaka till organisationen. Som medlemmar åtar vi oss att verka för att uppfylla organisationens mål.