>> Avsiktsförklaring

 
 
 

Avsiktsförklaring Intercultural Cities Sverige (ICC Sverige)

Den partipolitiskt och religiöst obundna ideella föreningen Intercultural Cities Sverige (ICC Sverige) består av två verksamhetsdelar: Nätverket ICC Sverige och Antirumours Sverige.

ICC Sverige har ett interkulturellt samhällsbyggande som utgångspunkt och mål. Vi arbetar utifrån övertygelsen att steget från en mångkulturell syn på integration till en interkulturell är en avgörande nyckel för hållbar utveckling både lokalt och globalt. Vår ståndpunkt är att mångkulturell integration är otillräcklig. Det mångkulturella nyanserar inte skillnader inom grupper och områden, det begränsar individer med hänvisning till grupptillhörighet, och riskerar att skapa en ond cirkel av segregation, fattigdom och utestängning från majoritetssamhället. Interkulturell integration adresserar dessa avgörande dimensioner aktivt.

Ett samhälle som är interkulturellt:

 • Nyanserar skillnader mellan individer inom grupper och begränsar inte individer med hänvisning till plats eller grupptillhörighet. En individ har alltid fler grupptillhörigheter och identiteter.

 • Identifierar det gemensamma mellan individer och grupper men respekterar olika identiteter.

 • Har brutit en ond cirkel där etniska eller andra minoriteter drabbas av fattigdom och utestängning från majoritetssamhället.

 • Har brutit trenden där människor separeras och segregeras med hänvisning till grupptillhörighet.

Stat, organisation och personer i starka sociala positioner har ett särskilt ansvar i förhållande till sin makt, utrymme, position och roll, men vi har alla ett medansvar att vara medskapande och bidra. Förflyttningen från mångkultur till interkultur är en process på olika nivåer som bara kan skapas genom växelverkan och dialog mellan organisation, plats, civilsamhälle och individer som befolkar och verkar på platsen.

ICC Sverige verkar för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling både lokalt och globalt. Primärt jobbar ICC Sverige för mål 4 (folkbildning och utbildning), mål 5 (jämställdhet), mål 10 (jämlikhet) och mål 16 (fredliga och inkluderande städer). ICC Sverige baserar sin organisationsstrukturen på en global kontext. ICC Sverige har en systerorganisation i Spanien (RECI, Ciudades Interculturales) med samma syfte och struktur. Så småningom också kommer liknande strukturer även finnas i andra länder. ICC Sverige är en del av Europarådets globala nätverk för interkulturella städer. På samma sätt är Antirumors Sverige en del av Antirumors Global.

ICC Sveriges arbete grundar sig i Europarådets och Europeiska kommissionens White Paper on intercultural dialogue - living together as equals in dignity ( 2008). White Paper var ett konstruktivt svar på de rädslor många borgmästare runt om i Europa uttryckte i att hantera de långsiktiga effekterna av migration. Dokumentet är utgångspunkten för Europarådets nätverk Intercultural Cities (ICC). White Paper slår fast att allt interkulturellt arbete utgår från demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. 10 år senare fortsätter det internationella nätverket att växa och omfattar idag mer än 140 stora och små städer. Flera länder har sedan 2008 etablerat nationella varianter av nätverket.

ICC Sverige vill säkerställa individens mänskliga rättigheter

ICC Sverige utgår från artikel 1 den Allmänna Deklarationen om mänskliga rättigheter: ”All Humans are born free and equal in dignity and rights” – Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet och rättigheter. Beslut att ratificera och följa olika konventioner om mänskliga rättigheter sker mellan staten och FN, men själva kränkningen av individers värdighet och rättigheter sker alltid lokalt där människor lever sina liv. I det offentliga rummet i staden, på arbetsplatser, i skolan, i grannskapet och så vidare. ICC Sverige tror inte på konfrontation. ICC Sverige använder inlyssnande metoder och lär ut kritiskt tänkande. De metoder som finns baserar sig på individuella och kollektiva metoder för att mötas i samtal.

 

De två verksamhetsgrenarna

ICC Sverige

Utgångspunkten för verksamhetsgrenen ICC Sverige är att segregation leder till ojämlikhet och diskriminering. Genom att ta steget från samexistens (mångkultur) till samspel (interkultur) för att nå gemensamma mål bryter ICC Sverige segregation och dess negativa konsekvenser. Arbetet är inriktat på att använda mångfaldens fördelar och utveckla verksamhet inom de olika delarna av Europarådets ICC Index. Den kommunala förvaltningen har ett särskilt ansvar att för kommunen som geografiskt område och behöver därför inta en aktiv roll. Alla svenska kommuner och städer som bejakar mångfald och strävar efter att vara en interkulturell plats präglad av samarbeten och möten över grupp- och kommungränser är välkomna. Medlemskapet i ICC Sverige är öppet för kommuner genom ett beslut i kommunstyrelsen.

Antirumours Sverige

Utgångspunkten för verksamhetsgrenen Antirumors Sverige är att förekomsten och spridningen av ogrundade rykten, negativa stereotyper och fördomar göder intolerans. Rykten skapar onödigt lidande och utgör ett hinder för relationen mellan människor med olika grupptillhörigheter. Rykten kan vara riktade mot svenskar med minoritetsbakgrund, invandrare och flyktingar, men de kan också vara kopplade till kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder med mera. Antirumours Sveriges drivkraft är insikten om att ryktesspridning låser livschanserna för de individer och grupper som drabbas av det genom att de stängs ute från samhällsgemenskapen. Arbetet är inriktat på att utveckla verksamhet inom de olika delarna av Antirumours Global Index. I ett längre perspektiv kan spridningen av rykten till och med söndra samhället eller ställa grupper av människor mot varandra. Medlemsskapet i Antirumours Sverige är öppet för föreningar, företag, skolor, privatpersoner och andra organisationer och institutioner.

ICC Sverige har genom de två verksamhetsgrenarna som mål att:

 • Vara en plattform för kommuner, civilsamhälle och näringsliv som vill arbeta mot rykten och främlingsfientlighet.

 • Vara en plattform där medlemmarna inhämtar inspiration, metodstöd, kunskap och analys av god praxis i interkulturellt arbete i både organisationer och städer.

 • Vara en plattform där medlemmarna inhämtar inspiration, metodstöd, kunskap och analys av god praxis i antiryktesarbete.

 • Vara en brygga för samarbete samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

 • Vara en kanal för spridning av fungerande interkulturell praktik och av de positiva effekter och nytänkande som blir resultatet.

 • Vara en kanal för spridning av fungerande praxis och av de sociala effekter som skapas av aktiviteter som genomförs för att nyansera eller slå hål på rykten.

 • Förmedla expertis som stödjer uppfyllandet av ICC Sverige ändamål.

 • I samarbete med Europarådet och Antirumors Global skapa förutsättningar för att bilda en folkrörelse för ett interkulturellt samhällsbyggande i Sverige.

 • Bedriva påverkansarbete inom olika sektorer i samhället.

Välkomnande och åtagande

Organisationen välkomnar alla som ställer sig bakom avsiktsförklaringen och som aktivt vill bidra till att skapa ett interkulturellt samhälle. Alla medlemmar åtar sig att aktivt bidra med kunskap, metoder och erfarenheter från det praktiska arbetet tillbaka till organisationen. Alla medlemmar åtar sig att verka för att uppfylla organisationens mål.